PRIVACYVERKLARING RITMEESTER INTERPROCUREMENT B.V.

Waarom deze verklaring?
Ritmeester Interprocurement B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy verklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Voor wie is deze verklaring?
Deze verklaring is gericht aan leveranciers, opdrachtgevers en bezoekers van Ritmeester Interprocurement B.V

Om welke persoonsgegevens gaat het en waarom verwerken we die?
Het gaat om persoonsgegevens die nodig zijn onze diensten voor de bevoorrading van zeeschepen en offshore te kunnen uitvoeren zoals bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer en mailadres. Zonder persoonsgegevens te verwerken, is het voor ons niet mogelijk om ons werk uit te voeren (contact houden, afhandelen opdrachten, factureren, enz.)

Wat zegt de wet hierover?
Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgt dat voor het verwerken van persoonsgegevens een wettelijke grondslag is vereist. Eén van de wettelijke grondslagen betreft ‘het gerechtvaardigd belang’. Ritmeester Interprocurement B.V. heeft een gerechtvaardigd belang. Zonder het verwerken van persoonsgegevens is het immers in redelijkheid niet mogelijk om haar doelen te bereiken, namelijk het bevoorraden van schepen en offshore. Naast het gerechtvaardigde belang vinden de verwerkingen ook plaats op grond van de met opdrachtgevers en leveranciers gesloten contracten.

Is het verstrekken van persoonsgegevens verplicht?
Er geldt geen wet op grond waarvan persoonsgegevens moeten worden verstrekt aan Ritmeester Interprocurement B.V. Uit de contracten met opdrachtgevers en leveranciers volgt echter dat verstrekking verplicht is. Zonder de verstrekking van persoonsgegevens is het voor Ritmeester Interprocurement immers niet mogelijk om haar diensten te leveren.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?
Wanneer er een overeenkomst aan de verwerkingen ten grondslag ligt (een contract met de opdrachtgever van Ritmeester Interprocurement B.V.) geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn start direct nadat de uitvoering van de overeenkomst is geëindigd voor wat betreft de betreffende persoonsgegevens.

Worden de persoonsgegevens aan derden doorgegeven?
Ritmeester Interprocurement B.V. exporteert geen persoonsgegevens naar derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder voorafgaande toestemming van een opdrachtgever.

Is er sprake van automatische besluitvorming?
Nee, er is geen sprake van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Alles wat er met de persoonsgegevens gebeurt, gebeurt handmatig (‘met menselijke tussenkomst’).

Hoe is de beveiliging van de persoonsgegevens geregeld?
Ritmeester Interprocurement B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en datalekken te voorkomen.

De privacy rechten van de contactpersonen
Iedere persoon waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om Ritmeester Interprocurement B.V. te verzoeken om inzage in zijn of haar persoonsgegevens en/of om deze gegevens te laten aanvullen, verwijderen of afschermen. Degene die een dergelijk verzoek doet, dient zich daarbij te identificeren. Heeft u een klacht over het verwerken van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u om contact op te nemen met de Ritmeester Interprocurement B.V. alvorens u gebruik maakt van de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de heer Robert-Jan Keijzers van Ritmeester Interprocurement B.V. via emailadres robert-jan@rit-meester.nl.RITMEESTER INTERPROCUREMENT B.V.

Nijmegenstraat 17
3087 CD Rotterdam (Waalhaven)
Tel. (010) 820 97 81
info@interprocurement.euRITMEESTER INTERFREIGHT B.V.

Ritmeester Interfreight is uw specialist in transport naar elke zeehaven in Noordwest-Europa, van Zeebrugge tot Esbjerg.

Ritmeester onderhoudt lijndiensten tussen Antwerpen, Rotterdam en alle Noord-Duitse havens.

© Ritmeester Interfreight B.V. 2022 | Privacyverklaring