RITMEESTER SPEAKING

ANNA VOS
Bij Ritmeester sinds 2018

Vanwege de afwisseling en uitdaging in de branche, wilde ik een studie gaan volgen in de logistiek. In 2018 ben ik bij Ritmeester gestart en ik ondersteun het CSD blok met orderinvoer, afhandeling en klantcontact.

Het leukste aan Ritmeester vind ik de afwisseling, de uitdaging in het werk en dat ik elke dag weer iets nieuws leer. Bij Ritmeester voelt het als een grote familie. Sfeer en collegialiteit staat hoog in het vaandel en dat merk je aan alles.

Als je in de logistiek wilt werken, zou ik het zeker bij Ritmeester doen. Het is uitdagend, afwisselend en onwijs leuk. Gewoon doen dus!

"Just go for it" 

ARNOLD GENEGEL
Bij Ritmeester sinds 2016

Mijn Ritmeester historie gaat terug naar 1990 toen ik Robert-Jan leerde kennen op de Haven en Vervoerschool (het tegenwoordige STC). Na het afronden van die opleiding zijn we allebei onze eigen kant op gegaan. Jarenlang, en op verschillende punten van onze carrière, kwamen we elkaar altijd en overal wel tegen. Toen Ritmeester zijn intrek nam in Barendrecht, ben ik meteen in het nieuwe pand gaan kijken. Het enthousiasme van Robert-Jan werkte aanstekelijk en ik wilde onderdeel worden van het bedrijf.

Inmiddels ben ik alweer drie jaar lang een Ritmeester en ben ik als Planner verantwoordelijk voor de planning, het onderhoud van het wagenpark en ben ik nauw betrokken bij veel, leuke, nevenactiviteiten binnen en buiten de organisatie waaronder zaalvoetbaltoernooien. Wat ik leuk vind aan mijn functie is de afwisseling, het improviseren, de uitdaging en het samenwerken met een team van leuke, goede mensen, zowel buiten als binnen. Bij Ritmeester werken geeft mij voldoening, ik krijg veel vrijheid en afwisseling in mijn werk. Buiten het plannen om, pak ik ook nog wel eens een rit mee en help ik in de loods wanneer het nodig is.

Als je geen baan van 9 tot 5 zoekt, van uitdagingen en afwisseling houdt dan ben je bij Ritmeester aan het goede adres! Buiten het werk om wordt er goed voor je gezorgd en je wordt overal bij betrokken. Er zijn zat mogelijkheden binnen het bedrijf en buiten het werk om worden er veel spontane en sportieve dingen georganiseerd.

"Alleen kun je niks en met zijn alle kun je alles!"

STEPHAN VAN CAMPENHOUT
Bij Ritmeester sinds 2010

Na mijn stageperiode ben ik bij Ritmeester gebleven. Ik ben Expediteur en ik ben verantwoordelijk voor het gehele traject van aanname tot de facturatie per order.

Bij Ritmeester willen wij de klant de beste service bieden. Dat vind ik één van de leukste onderdelen van het werken bij Ritmeester. Maar ook de verantwoordelijkheid, de vrijheid en het zelf kunnen indelen van de dag. Als je de klant de beste service geeft, ga je aan het einde van de dag met een goed gevoel naar huis.

Als je kwaliteit wilt toevoegen aan het team ben je welkom bij Ritmeester. Ik zeg: stuur je cv zo snel mogelijk naar werken@rit-meester.nl

"Aan het einde van de dag, komt het altijd goed’"

BARBARA THOMASSEN-FENS
Bij Ritmeester sinds 2015

Nadat ik een aantal jaar bewust thuis ben gebleven bij de kinderen had ik zin om weer aan de slag te gaan. In 2015 ben ik bij Ritmeester gestart in de functie van interieurverzorgster. Doordat ik zo’n goede klik had met het team kreeg ik de kans om door te groeien naar een administratieve functie.

Door de goede begeleiding en het vertrouwen heb ik me kunnen ontwikkelen en ben ik nu allround inzetbaar op de administratie. Dat betekent dat ik naast administratie en debiteurenbeheer ook ondersteuning bied op het gebied van personeelszaken en zorg ik ervoor dat facilitaire zaken goed geregeld zijn.

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat het erg gevarieerd is en dat ik nog steeds zoveel leer. We werken met zijn allen aan één gezamenlijk doel en alle collega’s zijn hierin even belangrijk. Dat zorgt voor een fijne sfeer.

Mijn tip voor mensen die bij Ritmeester willen werken is; laat een gezonde werkhouding zien maar geniet vooral van je werk.

"Wees jezelf, werk hard dan worden je kwaliteiten vanzelf opgemerkt!"

ARNOLD GENEGEL
With Ritmeester since 2016

My Ritmeester history goes back to 1990 when I met Robert-Jan at the Haven en Vervoerschool (nowadays STC). After completing that training, we both went our own way. For years, and at various points in our career, we met each other always and everywhere. When Ritmeester moved to Barendrecht, I immediately went to look at the new building. Robert-Jan’s enthusiasm was contagious and I wanted to become part of the company.

I have been a Ritmeester for three years now and as Planner I am responsible for the planning, maintenance of the fleet and I am closely involved in many, fun, side activities within and outside the organization including indoor football tournaments. What I like about my position is the variety, the improvisation, the challenge and the collaboration with a team of nice, good people, both outside and inside. Working at Ritmeester gives me satisfaction, I get a lot of freedom and variety in my work. Apart from the planning, I also sometimes take a ride and help in the shed when needed.

If you are not looking for a job from 9 to 5, like challenges and variety, then you are at the right place at Ritmeester! You will be well cared for outside of work and you will be involved in everything. There are plenty of opportunities within the company and outside of work many spontaneous and sporting things are organized.

"Togheter you can do a lot more than alone."

STEPHAN VAN CAMPENHOUT
With Ritmeester since 2010

After my internship I stayed at Ritmeester. I am Freight Forwarder and I am responsible for the entire process from acceptance to invoicing per order.

At Ritmeester we want to offer the customer the best service. I think that is one of the nicest parts of working at Ritmeester. But also the responsibility, freedom and being able to organize the day. If you give the customer the best service, you will go home with a good feeling at the end of the day.

If you want to add quality to the team you are welcome at Ritmeester. I say: send your resume to as soon as possible to werken@rit-meester.nl

"At the end of the day, it will always be fine"

BARBARA THOMASSEN-FENS
With Ritmeester since 2015

After deliberately staying at home with the children for a number of years, I felt like getting back to work. In 2015 I started working at Ritmeester as an interior caretaker. Because I had such a good click with the team, I had the opportunity to grow into an administrative position.

Thanks to the good guidance and confidence I have been able to develop and I am now all-round employable in administration. That means that in addition to administration and debt management, I also offer support in the field of human resources and I ensure that facility management is properly arranged.

What I like about my work is that it is very varied and that I am still learning so much. We all work towards one common goal and all colleagues are equally important in this. That creates a nice atmosphere.

My tip for people who want to work at Ritmeester is; show a healthy working attitude but especially enjoy your work.

"Be yourself, work hard and your qualities will be noticed!"RITMEESTER INTERPROCUREMENT B.V.

Handelsweg 190
2988 DC Ridderkerk

Tel. (010) 820 97 81
info@interprocurement.euRITMEESTER INTERFREIGHT B.V.

Ritmeester Interfreight is your specialist for transport to any seaport in North-western Europe, from Esbjerg to Zeebrugge.

Ritmeester maintains scheduled services between Antwerp, Rotterdam and all the north-German ports.

© Ritmeester Interfreight B.V. 2022 |
Privacy statement